Laatste nieuws locatie Veller

Aannamebeleid Kindcentrum de Branding

  • Leerlingen uit de wijk Veller hebben voorrang op plaatsing t.o.v. omliggende wijken.
  • Vanaf schooljaar 2019 – 2020 krijgen de broertjes/zusjes  (en t.z.t. de instroom van de kinderdagopvang) voorrang op plaatsing in de instroomgroep op Veller.
  • De bovenbouwgroepen kunnen, indien dit nodig is voor een constante leerlingenstroom, in groep 6-7-8 verwezen worden naar de locatie Norschoten.
  • Leerlingen (dus geen broertjes/zusjes of doorstroom van de kinderdagopvang) worden, indien er in die periode van het schooljaar nog instroommogelijkheid is, op de voorkeurslocatie geplaatst. We kijken hier naar inschrijfdatum; ouders die het eerst hebben ingeschreven krijgen voorrang.
  • Leerlingen moeten minimaal 1 jaar voor hun 4de verjaardag ingeschreven worden. Dit in verband met de planning van de instroom.
  • De leerlingen die niet geplaatst kunnen worden op locatie Veller zullen worden geplaatst op de locatie Norschoten. Zij zullen hier de gehele basisschoolperiode blijven.
  • Indien ouders het niet wenselijk vinden dat hun kind (eventueel) vanaf groep 6 naar de andere locatie moet, kunnen zij er ook voor kiezen om hun kinderen op de locatie Norschoten te plaatsen.
  • Indien er vanaf 2021-2022 nog een extra lokaal beschikbaar komt, zullen we dit  gebruiken om een oudste groep(en)  (6 t/m 8) op de locatie te behouden.
  • De schoolleiding communiceert uiterlijk in juni ,voorafgaand aan het nieuwe schooljaar, op welke locatie de leerling wordt geplaatst.

31 januari 2019

De nieuwbouw zal eind maart starten. Hier is al een behoorlijk proces aan vooraf gegaan. Even een terugblik: in augustus 2016 zijn we met de eerste Veller-groep gestart in de Vogelhorst. Hier zijn we in 2,5 jaar tijd gegroeid tot 3 groepen.

Destijds was er nog sprake van dat de nieuwbouw niet lang meer op zich zou laten wachten. Toen duidelijk werd dat er niet voldoende ruimte was voor al onze leerlingen in de Vogelhorst zijn we in februari 2018 vervolgens verhuisd naar Norschoten in afwachting van de nieuwbouw, welke september 2019 gereed zou zijn.
En nu is het januari 2019, start de 6de groep Vellerkinderen en is het de planning dat de schooljaar voorjaar 2020 gereed zal zijn. Deze lange termijn heeft te maken met de levertijd van de bouwmaterialen. We realiseren ons dat het niet prettig is dat de oplevering steeds wordt uitgesteld, maar hier kunnen wij zelf (helaas) niets aan veranderen.

Daarnaast spreken we ouders die meer willen weten over ons aannamebeleid. We zitten in de laatste fase voordat we dit met u zullen communiceren. De reden dat dit langer duurt is omdat we het goed willen doorrekenen en alle partijen (o.a. MR, ouderpanel, stichting PCO GV) de tijd en ruimte willen geven om mee te denken over dit beleid. Voor de voorjaarsvakantie horen de ouders van Veller hier meer over.

17 januari 2019

Barneveldse Krant d.d. 17 januari 2019:

De bouw van het nieuwe scholencomplex IKC Veller in Barneveld kan starten. De schoolstichtingen PCO Gelderse Vallei (protestants) en De Drieslag (Hervormd) nemen bouwbedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort en technisch installatiebureau ITH in de arm die eind januari starten met de bouw van de dependances van De Branding en de Prinses Amaliaschool en een gymzaal. Hiervoor hebben zij een samenwerkingsverband met de gemeente Barneveld gesloten. De twee scholen willen hun deuren van het nieuwe schoolgebouw op de hoek van de Vellerselaan en de Bankivalaan in het voorjaar van 2020 openen.

>> Lees het volledige krantenbericht door te klikken op onderstaande foto.

Oktober 2018

Maandag 17 september jl. hebben we een inloopavond gehad over de nieuwbouwplannen. Op het pagina ‘ impressie Veller’  ziet u een impressie van het gebouw. We zijn hier heel blij mee! Hier tegenover staat wel dat we een uitdaging hebben met het aantal lokalen (8 stuks) welke we toegewezen hebben gekregen.
Volgens onze huidige prognoses start de 8ste groep in januari 2020. Dit zou betekenen dat we vlak na de verhuizing al ‘vol’ zitten.

We begrijpen dat dit onrust oplevert bij u. Wij kunnen geen garantie geven dat we ieder kind dat voor deze locatie wordt aangemeld, kunnen plaatsen voor de geheleschoolloopbaan. Dit is niet hoe we het voor ogen hebben, maar wel de situatie waar we nu voor komen te staan. Hierin zijn allerlei (on)mogelijkheden, waaronder plaatsing van bovenbouw op Norschoten, een aanmeldingsstop, voorrang voor broertjes/zusjes etc. Om duidelijk te zijn: hier is nu nog geen beleid op of keuze in gemaakt!

Rond half oktober hebben we een overleg met alle betrokken partijen; de Drieslag,
gemeente Barneveld en PCO Gelderse Vallei. We zullen dan met elkaar een plan van
aanpak maken en daarop volgend zullen wij een beleid op stellen hoe we hier invulling
aan gaan geven voor wat betreft aanmelding en plaatsing op onze school.

Om onrust en onduidelijkheid te voorkomen, willen we dit pas communiceren als we ook voor 100% kunnen garanderen dat wij op deze manier kunnen/willen handelen. Dit zal
omstreeks januari 2019 zijn. We hopen op uw begrip hiervoor en houden u d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop gerust binnen bij Rianne van de Wal.