Laatste nieuws locatie Veller

18 februari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief informeren we u graag over ons aannamebeleid welke we vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen gaan hanteren voor onze locatie Veller.
Voorgeschiedenis

Zoals u wellicht bekend is, heeft het nieuwbouw-proces al geruime tijd in beslag genomen. We nemen u graag even mee in de historie en hoe we uiteindelijk op dit punt zijn beland:
1 augustus 2015 zijn we gestart met onze dislocatie in de Vogelhorst. Destijds communiceerden we het volgende: “De kogel is door de school: met ingang van 1 augustus 2015 gaan we in de wijk Veller starten met een dislocatie van De Branding. Voorlopig zal deze gehuisvest worden in het gebouw van SBO-school “De Vogelhorst”. In dit gebouw is er door leegstand een lokaal beschikbaar. De verwachting is dat we in de komende jaren daar zo’n vier groepen kunnen huisvesten. We gaan voorlopig starten met een 1-2 kleutergroep. Afhankelijk van de groei van het aantal leerlingen zal de school vanuit deze groep verder gaan uitbreiden.
In de wijk Veller is grond gereserveerd om op termijn (we gaan uit van 2018) een eigen schoolgebouw te laten verrijzen. Daarin zal dan ook ruimte zijn voor kinderopvang.

De nieuwbouw nam uiteindelijk meer tijd in beslag. In juli 2017 kwam het bericht dat de Gemeenteraad had besloten dat er  naast de Branding ook een school van “de Drieslag” gerealiseerd zou gaan worden in Veller. In het schooljaar 2017-2018 zijn we gezamenlijk verder gegaan met het ontwerpproces. De Branding krijgt in het nieuwe gebouw 8 lokalen (en 2 groepen kinderopvang).

Tussen 2015-2018 zijn we gegroeid tot 3 groepen in de Vogelhorst. Toen bleek dat zij geen leegstand meer hadden, moesten we met 1 groep vertrekken. In afwachting van de nieuwbouw (die toen gereed zou zijn in de zomer van 2019) zijn we toen met alle groepen verhuisd naar de locatie Norschoten. Hier zijn de kinderen vanuit Veller bij elkaar in Veller-groepen geplaatst, zodat wij uiteindelijk makkelijk zouden kunnen verhuizen.
In januari 2019 bleek dat, o.a. in verband met de levering van de bouwmaterialen, de nieuwbouw pas in het voorjaar 2020 gereed zou zijn. Op dit moment zijn er ca. 130 leerlingen geplaatst in Vellergroepen en voor de komende  jaren zijn er al veel kinderen aangemeld.

Aannamebeleid ingaande per schooljaar 2019 – 2020

Uit bovenstaande blijkt de noodzaak om beleid te maken m.b.t. de aanname van leerlingen, acht groepen zullen namelijk niet voldoende zijn om alle leerlingen uit Veller te plaatsen.

Het onderstaande beleid hebben we gemaakt in overleg met ons team, ouders (MR en ouderpanel) en stichting PCO Gelderse Vallei.

  • In het voorjaar van 2020 gaan alle huidige Veller-groepen over naar de nieuwe locatie Veller.

  • Vanaf het nieuwe schooljaar 2019 – 2020  krijgen de broertjes/zusjes  (en t.z.t. de instroom van de kinderdagopvang) voorrang op plaatsing in de instroomgroep op Veller.

  • Vanaf groep 6 kunnen de kinderen worden verwezen naar locatie Norschoten.

Aan de huidige groep 4-5 is toegezegd dat zij op locatie Veller mogen blijven (i.v.m. 4x wisseling). De groepen daarna worden, indien dit nodig is voor een constante leerlingstroom, vanaf de bovenbouw (groep 6-7-8) verwezen naar locatie Norschoten.

  • Leerlingen (dus geen broertjes/zusjes of doorstroom van de kinderdagopvang) worden, indien er nog mogelijkheid is, op de voorkeurslocatie geplaatst, We kijken hier naar inschrijfdatum; ouders die het eerst hebben ingeschreven krijgen voorrang.
  • Leerlingen moeten minimaal 1 jaar voor hun 4de verjaardag ingeschreven worden. Dit in verband met de planning van de instroom.
  • De andere aanmeldingen die binnenkomen, zullen worden geplaatst op de locatie Norschoten. Zij zullen hier de gehele basisschoolperiode blijven.
  • Indien ouders het niet wenselijk vinden dat hun kind (eventueel) vanaf groep 6 naar de andere locatie moet, kunnen zij er ook voor kiezen om hun kinderen op de locatie Norschoten te plaatsen.
  • Indien er vanaf 2021-2022 nog een extra lokaal beschikbaar komt, zullen we dit gebruiken om een oudste groep(en) (6 t/m 8) op de locatie te behouden.

We realiseren ons dat u wellicht vragen heeft over dit beleid. We staan u hierover graag te woord. Komt u gerust binnenlopen aankomende week, de koffie/thee staat klaar!

Met vriendelijke groet,
mede namens het team van Kindcentrum de Branding,

Piet Post
Rianne van de Wal

 

31 januari 2019

De nieuwbouw zal eind maart starten. Hier is al een behoorlijk proces aan vooraf gegaan. Even een terugblik: in augustus 2016 zijn we met de eerste Veller-groep gestart in de Vogelhorst. Hier zijn we in 2,5 jaar tijd gegroeid tot 3 groepen.

Destijds was er nog sprake van dat de nieuwbouw niet lang meer op zich zou laten wachten. Toen duidelijk werd dat er niet voldoende ruimte was voor al onze leerlingen in de Vogelhorst zijn we in februari 2018 vervolgens verhuisd naar Norschoten in afwachting van de nieuwbouw, welke september 2019 gereed zou zijn.
En nu is het januari 2019, start de 6de groep Vellerkinderen en is het de planning dat de schooljaar voorjaar 2020 gereed zal zijn. Deze lange termijn heeft te maken met de levertijd van de bouwmaterialen. We realiseren ons dat het niet prettig is dat de oplevering steeds wordt uitgesteld, maar hier kunnen wij zelf (helaas) niets aan veranderen.

Daarnaast spreken we ouders die meer willen weten over ons aannamebeleid. We zitten in de laatste fase voordat we dit met u zullen communiceren. De reden dat dit langer duurt is omdat we het goed willen doorrekenen en alle partijen (o.a. MR, ouderpanel, stichting PCO GV) de tijd en ruimte willen geven om mee te denken over dit beleid. Voor de voorjaarsvakantie horen de ouders van Veller hier meer over.

17 januari 2019

Barneveldse Krant d.d. 17 januari 2019:

De bouw van het nieuwe scholencomplex IKC Veller in Barneveld kan starten. De schoolstichtingen PCO Gelderse Vallei (protestants) en De Drieslag (Hervormd) nemen bouwbedrijf A. Huurdeman uit Amersfoort en technisch installatiebureau ITH in de arm die eind januari starten met de bouw van de dependances van De Branding en de Prinses Amaliaschool en een gymzaal. Hiervoor hebben zij een samenwerkingsverband met de gemeente Barneveld gesloten. De twee scholen willen hun deuren van het nieuwe schoolgebouw op de hoek van de Vellerselaan en de Bankivalaan in het voorjaar van 2020 openen.

>> Lees het volledige krantenbericht door te klikken op onderstaande foto.

Oktober 2018

Maandag 17 september jl. hebben we een inloopavond gehad over de nieuwbouwplannen. Op het pagina ‘ impressie Veller’  ziet u een impressie van het gebouw. We zijn hier heel blij mee! Hier tegenover staat wel dat we een uitdaging hebben met het aantal lokalen (8 stuks) welke we toegewezen hebben gekregen.
Volgens onze huidige prognoses start de 8ste groep in januari 2020. Dit zou betekenen dat we vlak na de verhuizing al ‘vol’ zitten.

We begrijpen dat dit onrust oplevert bij u. Wij kunnen geen garantie geven dat we ieder kind dat voor deze locatie wordt aangemeld, kunnen plaatsen voor de geheleschoolloopbaan. Dit is niet hoe we het voor ogen hebben, maar wel de situatie waar we nu voor komen te staan. Hierin zijn allerlei (on)mogelijkheden, waaronder plaatsing van bovenbouw op Norschoten, een aanmeldingsstop, voorrang voor broertjes/zusjes etc. Om duidelijk te zijn: hier is nu nog geen beleid op of keuze in gemaakt!

Rond half oktober hebben we een overleg met alle betrokken partijen; de Drieslag,
gemeente Barneveld en PCO Gelderse Vallei. We zullen dan met elkaar een plan van
aanpak maken en daarop volgend zullen wij een beleid op stellen hoe we hier invulling
aan gaan geven voor wat betreft aanmelding en plaatsing op onze school.

Om onrust en onduidelijkheid te voorkomen, willen we dit pas communiceren als we ook voor 100% kunnen garanderen dat wij op deze manier kunnen/willen handelen. Dit zal
omstreeks januari 2019 zijn. We hopen op uw begrip hiervoor en houden u d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, loop gerust binnen bij Rianne van de Wal.